Dilluns, Gener 23, 2017 - 14:00
De conformitat amb el que estableix el Decret 219/2015, de 4 de  desembre, del Consell, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015 i a fi d’atendre les necessitats de personal en l’Administració de la Generalitat, aquesta conselleria, en exercici de les atribucions previstes en l’article 9.1.i de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, acorda convocar proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, pel sistema de  concurs oposició, que es regirà pel que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s’aprova el Reglament de  selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de funció pública, i la resta de normativa de desplegament i, pel que disposen les següents, MES INFORMACIO 
Font de la informació: 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31