Pagament Únic 2017
Convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l’any 2017
6/03/2017
    De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b I 20.8.a de  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index     Beneficiaris son  els  Agricultors actius amb explotacions agràries ubicades a la Comunitat Valenciana.     Ajudes directes de suport a la renda dels beneficiaris i ajudes de caràcter agroambiental. Ajudes en explotacions ubicades en zones amb limitacions naturals. MES INFO

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28