GOVERNACIÓ

Doña Rafaela Aliaga Sendra

Rafelguaraf_alc@gva.es

Personal, funcionament intern de l’Ajuntament. Relacions amb altres Corporacions i Organismes de tota índole. Estadística. Padró d’habitants. Policia urbana, vigilància i seguretat. Extinció d’incendis en casc urbà. Protecció civil. Tràfic, estacionament de vehicles i movilitat. Instal·lacions en vies públiques. Mancomunitats i Responsabilitat Patrimonial.

 

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Don Juan Carlos Domenech Copovi.

Rafelguaraf_tra@gva.es

Butlletí d’informació municipal. Modernització i noves tecnologies. Pàgina web municipal. Foment i impuls de la participació ciutadana. Relacions amb les associacions ecològiques, benèfiques, humanitàries, etc. Foment de l’associacionisme en qualsevol tipus d’activitat. Garantir la transparència en la gestió i el lliure accés a la informació pública municipal. Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

 

AGRICULTURA

Don Rafael Vicente Navarro Boluda

Rafelguaraf_his@gva.es

 Foment de l’agricultura. Guarderia rural. Camins i vies rurals. Millora del medi rural. Relació amb les associacions agràries, cooperatives, etc. Qualsevol altres matèries relacionades amb l’agricultura i les quals competències vaja assumint l’Ajuntament. 

 

HISENDA

Don Rafael Vicente Navarro Boluda

Rafelguaraf_his@gva.es

Pressupost general. Comptabilitat. Comptes. Ordenances Fiscals. Tributs municipals i preus públics. Operacions de crèdit. Padrons fiscals. Gestió, inspecció, liquidació y recaptació. Patrimoni municipal i inventari de béns.

 

CULTURA I FESTES

Doña Nuria Pilar Catala Estruch

rafelguaraf_fes@gva.es

Promoció de la cultura. Casa de cultura. Exposicions. Biblioteca i museu. Instal·lacions culturals. Auditori. Aula d’informàtica. Beques, ajudes, certàmens, premis i concursos.. Música. Recuperació i potenciació de les costums, tradicions i del patrimoni cultural popular. Promoció de l’ús del valencià. Festes. Protecció i gestió del Patrimoni històric.

 

EDUCACIÓ I JOVENTUT

 Doña Esther Navarro García

Rafelguaraf_edu@gva.es

Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperació amb les Administracions educatives en l’obtenció dels solars necessaris per la construcció de nous centres docents. Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial. Escola infantil. Realització d’activitats complementàries en els centres docents. Tallers educatius. Formació ocupacional. Educació permanent d’adults. Gabinet Psicopedagògic. Escola d’estiu. Activitats juvenils.  Espai Jove.

 

ESPORTS

Don Jose Torres Huguet

Rafelguaraf_esp@gva.es

Creació, manteniment i conservació de instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. Promoció esportiva. Activitats esportives. Foment dels esports autòctons. Jocs esportius escolars. Relació amb les entitats esportives. Piscina.

 

 OBRES PÚBLIQUES I URBANISME

Don Rafael Vicente Navarro Boluda

Rafelguaraf_his@gva.es

Llicencies urbanístiques. Llicencies d’ocupació. Serveis tècnics. Llicencies ambientals d’activitats innòcues, molestes, insalubres, nocives i perilloses. Obertura d’establiments. Llicencies d’activitats recreatives i espectacles públics. Planejament, gestió i disciplina urbanística. Projectes d’urbanització i d’obres municipals. Conservació i pavimentació de vies públiques urbanes. Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. Promoció econòmica. Desenvolupament local i foment de l’ocupació. Obres públiques. Contractació d’obres, subministres i serveis.

 

SANITAT

Doña Sabina Fayos Navarro.

Rafelguaraf_san@gva.es

Salut pública. Sanitat de aliments i begudes. Control qualitat aigua potable. Participació en l’atenció primària de salut. Informació sanitària, medicina preventiva, planificació familiar i educació sexual. Consultori mèdic i centre de salut de zona.

 

COMERÇ I CONSUM

Don Juan Carlos Domenech Copovi.

Rafelguaraf_tra@gva.es

Consum. Relacions amb les associacions comercials. Inspecció i sanció d’establiments i activitats comercials. Mercat ambulant. Fires comercials.

 

SERVEIS PÚBLICS

Don José Sanchís Ubeda

Rafelguaraf_amb@gva.es

Serveis d’enllumenat públic, subministrament d’aigua potable, neteja viària, clavegueram i tractament d’aigües residuals. Cementeris. Neteja viaria.

 

DONA I ASSUMPTES SOCIALS

Doña Sabina Fayos Navarro.

Rafelguaraf_san@gva.es

Foment de la igualtat entre dones i homes. Avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social. Serveis d’assistència social. Relacions amb jubilats i pensionistes. Promoció e inserció de la dona. Prevenció de la violència contra la dona. Prestació serveis en benefici de la comunitat. Coordinació de l’ús dels locals que es faciliten a les associacions. Foment de la prestació de serveis en favor de la dona i especialment en les més necessitades d’ajuda.

 

MEDI AMBIENT

Don José Sanchís Ubeda

Rafelguaraf_amb@gva.es

Protecció del medi ambient. Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. Abocadors i àrea aportació. Replega i tractament de residus sòlids. Parcs i jardins. Zones recreatives i d’esbargiment. Foment, neteja i conservació de les muntanyes i boscos. Prevenció d’incendis forestals. Conservació de la fauna i flora autòctona.

 

TURISME

Don José Sanchís Ubeda

Rafelguaraf_amb@gva.es

Expedients relacionats amb la promoció turística; difusió publicitària, presència en fires i altes esdeveniments, organització de fires, concursos i altres esdeveniments, relació amb els empresaris del sector turístic, senyalització i informació turística, coordinació amb altres matèries juxtapostes, relacions amb la Agencia Valenciana de Turisme, Rutes, sendes, visites turístiques, i TOC. Turisme rural”.

Origen de la información: 

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31