Ajuntament de Rafelguaraf

Anunci de l’Ajuntament de Rafelguaraf sobre pla de cobrament de tributs de l’exercici 2018.

ANUNCI

El Ple d’este Ajuntament, en sessió celebrada el 27 de desembre de 2017 aprovà el Pla per a la distribució durant l’any 2018 de la cobrança, en període voluntari, dels tributs municipals de cobrament periòdic, que queda establit de la manera següent:

 

TRIBUTS DE COBRAMENT PERIODIC PER REBUT

PERIODE DE COBRAMENT

DATA CÀRREC REBUTS DOMICILIATS

 • 4o TRIMESTRE 2017 AIGUA POTABLE
 • DESDE 01-02-2018FINS 31-03-2018
 • 31-03-2018
 • RECOLLIDA DE FEM
 • DESDE 01-02-2018FINS 30-04-2018
 • 30-04-2018
 • GUALS
 • DESDE 01-02-2018FINS 30-04-2018
 • 30-04-2018
 • IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
 • DESDE 01-02-2018FINS 30-04-2018
 • 05-04-2018
 • 1o TRIMESTRE 2018 AIGUA POTABLE
 • DESDE 01-05-2018FINS 30-06-2018
 • 05-06-2018
 • I.B.I. URBANA Sistema especial de pagament fraccionat per a rebuts domiciliats
 • DESDE 15-07-2018FINS 15-10-2018
 • 15-10-2018 30-06-2018 (1a fracció)15-10-2018 (2a fracció)
 • I.B.I. RÚSTICA
 • DESDE 01-06-2018FINS 02-11-2018
 • 02-11-2018
 • 2o TRIMESTRE 2018 AIGUA POTABLE
 • DESDE 01-08-2018FINS 30-09-2018
 • 30-09-2018
 • I.A.E.
 • DESDE 15-10-2018FINS 15-12-2018
 • 15-12-2018
 • 3o TRIMESTRE 2018 AIGUA POTABLE
 • DESDE 20-10-2018FINS 20-12-2018
 • 20-12-2018

 

L’exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els quinze dies anteriors a l’inici del període de cobrança.
El que es fa públic als efectes de noti cació col·lectiva prevista en l’art. 102.3 de la Llei General Tributària, concedint un termini de 15 dies perquè els interessats puguen examinar-los i deduir, si és el cas, les reclamacions o al·legacions que estimen convenients.
De conformitat amb l’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació, s’establix:
a) TERMINI D’INGRÉS EN VOLUNTÀRIA: El amunt especi cat.
b) MODALITAT D’INGRÉS: En les entitats bancàries que a continuació s’especi quen:
CAIXA POPULAR: ES29 3159 0031 43 1664140728
BBVA: ES92 0182 5941 47 0017006108
SANTANDER: ES02 0049 6883 23 2610005769
c) LLOCS, DIES I HORES D’INGRÉS: En les o cines que les esmentades entitats tenen obertes en este municipi.
Els dies i hores d’atenció al públic que tinguen establits les referides o cines.
d) ADVERTÈNCIA: Transcorregut el termini d’ingrés assenyalat, els deutes no satisfets seran exigits pel procediment de constrenyiment amb el recàrrec corresponent, interessos de demora i, si és el cas, les costes que es produïsquen.
e) RECURSOS: Contra l’aprovació dels referits padrons scals, podran els interessats interposar recurs de reposició, previ al contenciós ad- ministratiu, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà a la data de nalització del període d’exposició pública dels referits padrons. Rafelguaraf, a 28 de desembre de 2017.—El secretari-interventor, Francisco A. Murillo Ballester.

Font de la informació: 

Descarrega

Ací et pots descarregar el calendari del Contribuent del bulletí oficial de la província de València (BOP).

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31